Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.), informujemy iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DMK Budownictwo K. M. Popławscy Sp. k. z siedzibą w Markowszczyźnie. Siedziba Administratora mieści się pod adresem Markowszczyzna nr 80, 18-106 Turośń Kościelna. Z Administratorem można kontaktować się osobiście pod wskazanym adresem, listownie na wskazany adres lub drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@dmkbudownictwo.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe podawanych w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko, adres email, inne dane w treści wiadomości) przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną poprzez stronę internetową https://www.dmkbudownictwo.pl/kontakt/.
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres email, inne dane w treści wiadomości) jest udzielona Administratorowi zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, o którym należy poinformować DMK Budownictwo K.M. Popławscy Spółka Komandytowa (biuro@dmkbudownictwo.pl).
5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie innym podmiotom. Dostęp do nich mogą mieć pracownicy i współpracownicy DMK Budownictwo K.M. Popławscy Spółka Komandytowa, usługodawcy, podmioty, z którymi zawarto umowę powierzenia, podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora świadomie i intencjonalnie do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, nie służą też zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
7. Ma Pan/Pani prawo do:
– żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
– przenoszenia danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres email, inne dane w treści wiadomości) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną.