Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu opisującego na jakiej podstawie i w jakim celu są przetwarzane dane osobowe użytkowników serwisu https://www.dmkbudownictwo.pl, kiedy są one wykorzystywane oraz jakie prawa przysługują użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez DMK Budownictwo K.M. Popławscy Spółka Komandytowa z siedzibą w Markowszczyźnie. Spółka przywiązuje wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających nasz serwis, dokłada najwyższych starań, aby Użytkownicy serwisu czuli się komfortowo i bezpiecznie, a proces przetwarzania danych osobowych był transparentny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. DMK Budownictwo K.M. Popławscy Spółka Komandytowa nie zabiega o identyfikację użytkowników strony internetowej https://www.dmkbudownictwo.pl/, używając pliki cookie w niezbędnym zakresie.

Spis treści

I. Definicje
II. Informacje o administratorze danych
III. Zakres przetwarzanych danych
IV. Cele i podstawy przetwarzania danych
V. Okresy przetwarzania danych
VI. Prawa podmiotów danych
VII. Sposoby realizacji praw
VIII. Odbiorcy danych
IX. Inne przypadki przetwarzania danych osobowych przez DMK Budownictwo K.M. Popławscy Spółka Komandytowa
X. Informacje dotyczące Serwisu
XI. Mechanizm Cookies na stronie internetowej https://www.dmkbudownictwo.pl/
XII. Zabezpieczenia danych osobowych
XIII. Postanowienia końcowe

I. Definicje

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności, dostępna pod adresem https://www.dmkbudownictwo.pl/polityka-prywatnosci/.
Serwis – strona internetowa https://www.dmkbudownictwo.pl/.
Użytkownik – osoba fizyczna, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług lub funkcjonalności opisanych w Polityce, której dane osobowe przetwarzane są co najmniej w jednym celu wskazanym w Polityce;
Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
Administrator – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

II. Informacje o administratorze danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest DMK Budownictwo K.M. Popławscy Spółka Komandytowa, NIP 9662100484, numer KRS 0000969573, prowadząca serwis https://www.dmkbudownictwo.pl/. Siedziba Administratora mieści się w Markowszczyźnie 80, 18-106 Turośń Kościelna. Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy: biuro@dmkbudownictwo.pl oraz listownie na adres siedziby.

III. Zakres przetwarzanych danych

W zależności od formy kontaktu z DMK Budownictwo K.M. Popławscy Spółka Komandytowa, NIP 9662100484, numer KRS 0000969573, prowadzącą serwis https://www.dmkbudownictwo.pl/, mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do realizacji usług oferowanych przez DMK Budownictwo K.M. Popławscy Spółka Komandytowa, tj: imię i nazwisko, nazwa Użytkownika, NIP, adres korespondencyjny, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, inne dane związane z realizacją usługi.

IV. Cele i podstawy przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane są w celu:
– świadczenia usług (w tym świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie składania zamówień, przesyłania informacji handlowych i branżowych i udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie),
– podjęcia kroków do zawarcia umowy, zrealizowania i rozliczenia umowy,
– obsługi kontaktów z klientami, zapytań, skarg lub sugestii,
– spełniania wymogów wynikających z przepisów prawa (w tym przepisów rachunkowych),
– ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
– administrowania stroną internetową w celach analitycznych i statystycznych, poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

W zależności od przypadku i celu przetwarzania, podstawą przetwarzania danych osobowych może być:
– zgoda, w odniesieniu do realizacji kontaktów, pozostawania w bazie klientów, przesyłania informacji handlowych i branżowych, administrowania stroną (tu zgoda wyrażona za pośrednictwem banera cookies), (art. 6 ust. 1 lit. a RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), która może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych w czasie obowiązywania zgody);
– umowa realizowana przez DMK Budownictwo K.M. Popławscy Spółka Komandytowa na rzecz klientów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
– obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym obowiązki rachunkowo-księgowe);
– prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą). Powołujemy się na uzasadniony interes podczas analizy, rozwoju, usprawniania i optymalizacji strony internetowej (przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, sieci i systemów), a także w aspekcie obrony przed roszczeniami i monitoringu w siedzibie Spółki.

V. Okresy przetwarzania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane i są przetwarzane (m.in. przez okres przechowywania dokumentacji dotyczącej umów, dokumentacji księgowej, wynikający z przepisów prawa), natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa albo wyrażona przez Państwa zgoda. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VI. Prawa podmiotów danych

O ile spełnione zostaną przesłanki wynikające z przepisów RODO i nie wyłączają tego przepisy szczególne, mogą Państwu przysługiwać następujące uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych:
1) Art. 7 RODO – prawo do wycofania zgody
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.
2) Art. 13 i 14 RODO – prawo do informacji
Administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie informacje wypunktowane w treści art. 13 i 14 RODO. Administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14.
3) Art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
4) Art. 16 RODO – prawo żądania sprostowania danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
5) Art. 17 RODO – prawo żądania usunięcia danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych tylko w sytuacji jeśli zajdą przesłanki wynikające z treści tego przepisu.
6) Art. 18 RODO – prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w określonych prawem przypadkach. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
7 )Art. 19 RODO – prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania
Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.
8) Art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
9) Art. 21 RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VII. Sposoby realizacji praw

Zgłoszenia żądania realizacji praw w zakresie przetwarzania danych osobowych można dokonywać listownie na adres: Markowszczyzna 80, 18-106 Turośń Kościelna oraz mailowo na adres: biuro@dmkbudownictwo.pl.

VIII. Odbiorcy danych

Do danych osobowych przetwarzanych przez DMK Budownictwo K.M. Popławscy Spółka Komandytowa mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy i zleceniobiorcy oraz uprawnione i upoważnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, jak również podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO (np. podmiotom świadczącym usługi IT, dostawcom oprogramowania). Dane osobowe mogą być udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa, lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków.

IX. Inne przypadki przetwarzania danych osobowych przez DMK Budownictwo K.M. Popławscy Spółka Komandytowa

Kontakt telefoniczny:
W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Administrator po uprzednim uzyskaniu zgody może rejestrować rozmowy telefoniczne w celu zagwarantowania pewności i bezpieczeństwa co do ustaleń i świadczonych usług.

Monitoring wizyjny:
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administrator stosuje w swojej siedzibie monitoring wizyjny. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów. Dane osobowe utrwalone w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia. Podstawą przetwarzania Danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez Administratora, w tym zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom i klientom oraz zapewnieniu bezpieczeństwa mieniu Administratora i klientów oraz ochrony jego praw. Obszary monitorowane są odpowiednio oznaczone piktogramami, dostępne są również klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie monitoringu.

X. Informacje dotyczące Serwisu

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTPS kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
– publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS o ile jest możliwa,
– nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
– czas nadejścia zapytania,
– pierwszy wiersz żądania HTTPS,
– kod odpowiedzi HTTPS,
– liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony https://www.dmkbudownictwo.pl/ nastąpiło przez odnośnik,
– informacje o przeglądarce użytkownika,
– informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę DMK Budownictwo K.M. Popławscy Spółka Komandytowa. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

XI. Mechanizm Cookies na stronie internetowej https://www.dmkbudownictwo.pl

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie https://www.dmkbudownictwo.pl/ nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Ponadto przypominamy, że każdy może blokować lub ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) narzędzi.

Niezbędne pliki cookie
Administrator wykorzystuje tzw. Niezbędne pliki cookie przede wszystkim w celu dostarczenia Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.

Funkcjonalne pliki cookie
Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.

Analityczne pliki cookie
Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz ma stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.

XII. Zabezpieczenia danych osobowych

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób niepowołanych, utratą czy uszkodzeniem.
Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego kontrahenci i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
Dostęp do dokumentacji i systemu informatycznego zawierających dane osobowe posiadają tylko upoważnione osoby, w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów przetwarzania.

XIII. Postanowienia końcowe

Polityka wchodzi w życie z dniem 04.05.2022 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić przez Administratora i jest publikowana na stronie internetowej.
Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Administrator starannie dobiera swoich partnerów biznesowych, nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów innych stron internetowych, w tym serwisów społecznościowych. Polecamy ich weryfikację we własnym zakresie.